การใช้งาน MQTT

หลังจากที่เรา เริ่มต้น IoT กับ CorgiDude ด้วยการสร้าง HTTP Request ด้วย urequests.py กันไปแล้ว คราวนี้มาถึงคิว MQTT โพรโตคอลยอดนิยมกันแล้วครับ!!

ใน CorgiDude มี chip ESP8285 อยู่ด้วย แต่ Firmware ข้างในเป็นรุ่น AT-Command แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากทาง MaixPy Firmware เอง ได้ implement usocket มาให้เราแล้ว... เราจึงสามารถใช้งาน mqtt library ของ micropython ได้เลยครับ

เริ่มต้นด้วยการ ดาวน์โหลดไฟล์ umqtt.py กันก่อนได้ โดยการคลิ๊กที่นี่

หลังจากนั้นอัพโหลดไฟล์ umqtt.py เข้าไปเลยครับ

หลังจากนั้น ก็มาทดลอง publish และ subscribe กันได้เลยครับ!

import network, time
import time
from Maix import GPIO
from machine import UART
from fpioa_manager import fm, board_info

import lcd, image
from umqtt import MQTTClient

WIFI_SSID = "LiLy_2.4G"
WIFI_PASS = ""

counter = 1
line_height = 20


lcd.init(type=1, freq=15000000)
lcd.freq(16000000)


def draw_line(text, color=lcd.RED):
  global counter
  lcd.draw_string(0, line_height*counter, text, color, lcd.BLACK)
  counter += 1


draw_line("CorgiDude!", lcd.YELLOW)
time.sleep(2)
draw_line("Setting up gpios", lcd.YELLOW)fm.register(0, fm.fpioa.GPIOHS1, force=True)
wifi_io0_en=GPIO(GPIO.GPIOHS1, GPIO.OUT)


fm.register(8, fm.fpioa.GPIOHS0)
wifi_en=GPIO(GPIO.GPIOHS0,GPIO.OUT)

fm.register(board_info.WIFI_RX,fm.fpioa.UART2_TX)
fm.register(board_info.WIFI_TX,fm.fpioa.UART2_RX)

def wifi_enable(en):
  global wifi_en
  wifi_en.value(en)


draw_line("Preparing NIC...")
uart = UART(UART.UART2,115200,timeout=1000, read_buf_len=4096)

wifi_enable(0)
time.sleep_ms(200)
wifi_enable(1)


def wifi_reset():
  global uart
  print("wifi reset")
  wifi_enable(0)
  time.sleep_ms(200)
  wifi_enable(1)
  time.sleep(2)
  uart = UART(UART.UART2,115200,timeout=1000, read_buf_len=1024)
  tmp = uart.read()
  uart.write("AT+UART_CUR=921600,8,1,0,0\r\n")
  time.sleep_ms(200);
  print(uart.read())
  uart = UART(UART.UART2,921600,timeout=1000, read_buf_len=4096) # important! baudrate too low or read_buf_len too small will loose data
  time.sleep_ms(200);
  print(uart.read())
  uart.write("AT\r\n")
  tmp = uart.read()
  print(tmp)
  if tmp and not tmp.endswith("OK\r\n"):
    print("reset fail")
    return None
  try:
    nic = network.ESP8285(uart)
  except Exception:
    return None
  return nic


nic = wifi_reset()

print(nic)
if not nic:
  raise Exception("WiFi init fail")

nic.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASS)

print("connected")

draw_line('')
print(nic.ifconfig())


def sub_cb(topic, msg):
  print((topic, msg))


c = MQTTClient("umqtt_client", "test.mosquitto.org")
c.set_callback(sub_cb)
c.connect()

#c.disconnect()

c.subscribe(b"foo_topic")
count = 0

while True:
  if True:
    # Blocking wait for message
    c.publish(b"foo_topic", b"hello {}".format(counter))
    counter += 1
    c.wait_msg()
  else:
    # Non-blocking wait for message
    c.check_msg()
    # Then need to sleep to avoid 100% CPU usage (in a real
    # app other useful actions would be performed instead)
    time.sleep(1)

c.disconnect()

จะเห็นว่า เราได้รับ message ของตัวเองผ่าน topic foo_topic ได้แล้วครับ

ณัฐ วีระวรรณ์

Last updated